Likwidacja szkody

Ubezpieczenia OC

 Likwidacja szkody

 

Szkoda sensu stricte następuje w momencie powstania uszczerbku majątkowego po stronie podmiotu korzystającego z usług doradcy podatkowego (nazywanego dalej też poszkodowanym lub klientem). Może to być przykładowo moment zapłaty odsetek od podatku, który nie został uiszczony w terminie na skutek przeoczenia doradcy podatkowego. Nie znaczy to jednak, że mówiąc „zgłoszenie szkody,” szkodę należy rozumieć w przywołanym znaczeniu. Określenie to jest swego rodzaju konwencją. Zgłoszenie powinno nastąpić już na etapie zauważenia błędu, którego konsekwencją może być powstanie uszczerbku majątkowego po stronie klienta. Równolegle ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczycielowi doradca powinien dokonać odpowiednich korekt i złożyć odpowiednie deklaracje do urzędu skarbowego, w celu doprowadzenia danych w deklaracjach podatkowych do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Kiedy więc zgłosić szkodę? Za istotne należy uznać dwa kryteria, możliwą wysokość potencjalnej szkody oraz prawdopodobieństwo jej realizacji. Zawsze należy zgłosić możliwość powstania szkody większych rozmiarów (sugerowana wysokość 10.000 PLN), choćby prawdopodobieństwo możliwości jej powstania było małe, oraz szkody o małych rozmiarach, jeśli prawdopodobieństwo jej realizacji jest wysokie. Jeśli mamy do czynienia z mało prawdopodobną możliwością powstania małej szkody (sugerowana wysokość 1.000 PLN), zgłoszenia do ubezpieczyciela należy dokonać w przypadku wzrostu prawdopodobieństwa do stopnia bardzo wysokiego.

Zgłoszenie powinno być dokonane zawsze wtedy, gdy klient doradcy podatkowego występuje do niego z roszczeniem, nawet jeśli doradca uważa je za oczywiście bezzasadne. Roszczenie powinno być sformułowane na piśmie, musi określać w związku z jakim błędem jest kierowane, na czym polega szkoda i jaka jest jej wysokość.

W praktyce zdarza się, że mniejsze szkody, na kwoty kilkuset złotych, nie są w ogóle zgłaszane przez ubezpieczonych, którzy sami wypłacają odszkodowanie. Chcą oni w ten sposób uniknąć zwyżki w składce z tytułu szkodowości. Termin, w jakim można zgłosić szkodę, to 3 lata od dnia dowiedzenia się o niej. W takim bowiem terminie najwcześniej przedawniają się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Zgłoszenia należy dokonać w formie opisowej, bez konieczności stosowania szczególnych druków. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie – listownie, faksem, elektronicznie a nawet telefonicznie. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia niezależnie od formy. Niezależnie od tego, komu i jak szkoda jest zgłaszana, trzeba to zrobić w taki sposób, aby móc w przyszłości wykazać się dowodem tego zgłoszenia i jego datą.

Dane kontaktowe w sprawie likwidacji szkód:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.,
skryt. poczt. 1020, 00-950 Warszawa 1

Tel.: 801 308 308 Fax: 22 581 13 74

Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej

Jolanta Woźniak jolanta.wozniak@warta.pl; tel. 22 272 12 78
Rafał Baćmaga rafal.bacmaga@warta.pl; tel. 22 272 13 01

Istnieje  możliwość zasygnalizowania Ubezpieczycielowi wystąpienia szkody, po zalogowaniu się, wykorzystując  elektroniczny formularz, znajdujący się w Systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie OC doradców podatkowych i uprawnionych podmiotów: https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp

Kto może zgłosić szkodę?

Zgłoszenia może dokonać zarówno doradca podatkowy jak i jego klient. W zgłoszeniu należy powołać się na numer polisy ubezpieczeniowej/wniosku OC. Właściwa jest nie bieżąca polisa ale polisa, której okres ubezpieczenia obejmuje datę błędu, który spowodował szkodę. Choć sporadycznie, to jednak zdarza się, że klient występując z roszczeniem do doradcy, nie życzy sobie kontaktu z ubezpieczycielem. W świetle obowiązujących przepisów ma do tego prawo. W takim wypadku szkodę zgłasza i w kontakcie z ubezpieczycielem pozostaje wyłącznie doradca.

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH WNIOSKÓW OC

I. LIKWIDACJA SZKODY

II. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA OC W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

III. KOMUNIKAT KOMISJI DS. WEWNĄTRZ KORPORACYJNYCH KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH (X. 2006)

IV. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH Z DNIA 4 LUTEGO 2004 r.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Pozostałe informacje:
Twoja lokalizacja: Start  /  OC /  Likwidacja szkody
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
45-040 Opole,
Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (77) 456 68 20
fax (77) 451 34 05
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia